I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.topdogs.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С потвърждение на “Съгласен съм с общите условия на Топ Догс ЕООД” , потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.topdogs.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.topdogs.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
След кликане на бутона “Поръчай”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “кошницата”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левa с ДДС.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.topdogs.bg.
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.topdogs.bg.
Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на стоките:
да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Топ Догс ЕООД стоки;
да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните стоки;
да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.topdogs.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.
ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.topdogs.bg.
ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните стоки във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на стоките, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.topdogs.bg.
ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@topdogs.bg. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

IV. ЦЕНИ
Електронният магазин www.topdogs.bg предлага богата гама от храни, дрехи и аксесоари за домашни любимци. За всяка стока са посочени цената и описанието.
Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.topdogs.bg. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките.
ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
Потребителят/клиентът заплаща стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителят/клиентът се счита информиран и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят/клиентът ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Потребителят/клиентът може да заплати цената на поръчаната стока чрез:

– Плащане при доставка („наложен платеж“)

С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на ТЪРГОВЕЦА, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.
При начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят/клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЪРГОВЕЦА сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

1. На нашия сайт www.shop.topdogs.bg респективно „Топ Догс“ ЕООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД, част от OTP group.
2. Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.
3. При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure, то ще е необходимо да въведете 3-D парола.
4. Ние от www.shop.topdogs.bg респективно „Топ Догс“ ЕООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.
5. Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.
6. В случаите, в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта, то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.
7. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лева.

VI. ДОСТАВКА
Цени и срокове за доставка на стоките, поръчани от електронния магазин www.topdogs.bg:
Доставките се извършват със Спиди и са по цени на куриерската фирма посочени в сайта.
Доставката на поръчки до офис на Спиди с обща стойност над 79.90лв са безплатни за потребителя. Доставка на стоки се извършва на територията на Република България в срок до 3 /три/ работни дни.
Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.
ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства.
Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ТЪРГОВЕЦА на тел: 052 63 36 36 или 0895 743 742 за отстраняване на несъответствието.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки. Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на тел. 052 63 36 36 или 0895 743 742.
Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ
Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:
1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
3. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да подадете по електронен път формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: www.topdogs.bg ; електронен адрес: info@topdogs.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
4. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Стоката трябва да бъде върната във същия вид, в който е била изпратена, а именно със същата опаковка, етикет и самата стока да е неповредена, в противен случай си запазваме правото да не възстановим платената от Вас цена или в зависимост от щетите, да се възстанови само част от сумата.
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени стоката, когато тя не отговаря на спецификациите, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ТЪРГОВЕЦА стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал ТЪРГОВЕЦА за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.
Търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
Рекламации.
Рекламациите се предявяват пред ТЪРГОВЕЦА или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:
– На място, в магазина на Топ Догс в гр. Варна, бул. „Приморски“ №55, магазин 1.
Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:
– по електронен път – на електронния адрес на Топ Догс – info@topdogs.bg
При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а) касова бележка;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦА уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.
Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.topdogs.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ТЪРГОВЕЦА и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване правила и условия” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.topdogs.bg на своя компютър или мобилно устройство.
Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
Интернет магазина www.topdogs.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА – Топ Догс ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Приморски“ 55, магазин 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 205571688, представлявано от Доминик Прушат – Управител, телефон: 0895 743 742, e-mail: info@topdogs.bg.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.